ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Συναινώ ως μέλος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, διεπομένης από τα άρθρα 741επ του Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΩ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Π Ρ Ο Σ

Την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, διεπομένης από τα άρθρα 741επ του Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΩ», η οποία εδρεύει επί της οδού Κερκύρας, αριθμός 6.- τ.κ. 14671 στην Νέα Ερυθραία Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
—————————————-

Με την πιο πάνω ιδιότητά μας ως μέλη της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, με την επωνυμία “ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΩ» σας δηλώνουμε ότι συναινούμε στα πλαίσια της λειτουργίας της να γίνεται χρήση των προσωπικών δεδομένων εμού και των μελών της οικογένειάς μου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων με αριθμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα συναινούμε να κάνετε χρήση του ονοματεπωνύμου μας, της χρήσεως του ΑΦΜ όπου απαιτείται, και άλλων προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την λειτουργία της μη κερδοσκοπικής εταιρείας σας.
Ρητά δηλώνουμε ότι η χρήση κάθε προσωπικού μας δεδομένου θα γίνεται από σας με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.- Η χρήση των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται στα πλαίσια της λειτουργίας της μη κερδοσκοπικής εταιρείας σας καθώς και στις περιπτώσεις ενημέρωσης και προβολής των δραστηριοτήτων της.
2.- Ρητά απαγορεύεται η διαβίβαση, παραχώρηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση με ή χωρίς αντάλλαγμα των παραπάνω δεδομένων μας, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή μας. Εξαίρεση αποτελούν οι υπάλληλοί σας, οι συνεργάτες σας, η εταιρία που σχεδιάζει την ιστοσελίδα και εκτυπώνει τα έντυπά σας, οι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για την διεκπεραίωση διαδικασιών σχετικά με την οργάνωση και εν γένει λειτουργία της μη κερδοσκοπικής εταιρεία σας..
3.- Η μη κερδοσκοπική εταιρεία σας θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα μας για το χρονικό διάστημα που θα είμαστε μέλη σας.
4.- Δικαιούμαστε να έχουμε πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα που μας αφορούν, όπως περιγράφονται παραπάνω και τα οποία τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η εταιρεία σας.
5.- Δικαιούμαστε να ζητήσουμε ανά πάση στιγμή την επικαιροποίηση των προσωπικών μας δεδομένων.
6.- Δικαιούμαστε να ζητήσουμε γραπτώς τη διαγραφή των δεδομένων μας από τα αρχεία της εταιρείας σας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή να ζητήσουμε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων.
Σε περίπτωση που επιθυμούμε να ασκήσουμε κάποια από τα δικαιώματά μας, θα σας στέλνουμε το αίτημά σας στο email σας που μας υποδείξατε και παρακαλούμε να λάβετε κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιήσετε το αίτημά μας εντός 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Η παρούσα δήλωση χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την έλπω (στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: +30 2106254645, e-mail: info@elpo-family.gr, διεύθυνση: Κερκύρας 6, Νέα Ερυθραία) για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την εν λόγω κοινωφελή δραστηριότητα. Η έλπω αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της Google.
Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από την έλπω κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή έως την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που επιβάλλεται από τις διατάξεις του νόμου να διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο αρχείο της έλπω.
Τα δικαιώματά σας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε να διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, να διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την έλπω, να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από την έλπω σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την έλπω ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο info@elpo-family.gr
Χρήση cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από τον διαδικτυακό τόπο και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή του κάθε χρήστη. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις τεχνικές πληροφορίες.
Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην ηλεκτρονική συσκευή (υπολογιστής, κινητό, tablet) του χρήστη, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄ αυτήν και δεν έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη του διαδικτυακού τόπου www.elpo-faimily.gr. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του χρήστη αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ηλεκτρονικής συσκευής του.
Ο διαδικτυακός τόπος έλπω αξιοποιεί τα cookies για τους παρακάτω λόγους:
(α) Google Analytics: Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά του.
(β) Κοινωνική δικτύωση: Cookies τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να μοιράζεται εύκολα το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου με τα μέσα αυτά.
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή αυτών ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Αν απενεργοποιηθεί η λήψη cookies, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ ορισμένες σελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.
Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στον διαδικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org ο οποίος περιέχει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη προγραμμάτων περιήγησης (web browser).
Σύνδεσμοι στους δικτυακούς τόπους (links).
Η έλπω δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων στις οποίες τυχόν παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks) (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων ενώ η Οργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό αυτών και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση αυτών, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη.